Wednesday, March 24, 2010

iiiʎɐpsәq !dә


(: ~uǝʞɐʇɹǝpun ǝɹnʇnɟ ɹnoʎ ɹoɟ ʞɔnl pnƃ u sʎɐʍlɐ nʎ ssǝlq ɥɐllɐ ʎɐɯ ~ɹɐǝp ʎɐpsǝq ʎddǝɥ `uǝɥʇ llǝʍ

˙˙˙oɥoɥoɥɥ ~ʍǝıʌ oʇ ǝɹnʇɔıd ǝɯos ʇnd ǝqʎɐɯ `ʞuıɥʇ ıɐ `os `ǝɥǝɥ˙˙˙ʞo ɐʞɐlǝʞ ʇƃs ɥɐlǝpɐ nʇı ʇnɾǝʞɹǝʇ ǝʞnɯ ~~ǝɥǝɥ

¡¡ʞnsnq ʞɐpnq ʎɐpsǝq ıdǝɥ dɐɔn ʞu ɐʎɐs `ɐʞɐɯ ˙ʞnsnq ʞɐpnq ƃɹoǝs ʎɐpsǝq ɥɐlǝpɐ ɯlɯs `llǝʍ

˙ɟɐɐɯ dɐɹɐɥ˙˙os ~~ǝʎ ʎsnq ʇƃs ıɐ uod ʎlǝʇɐl u `ǝıu ʎɹʇuǝ ıɹɐɥǝs ʇqɯl˙˙˙˙ǝǝɥ

~~ǝɯns ɯɐlɐs-------------------------------------------------------------------------------------

ouh..taip dgn normal kembali..

nota kaki 1: maaf mempublishkan gmbr tnpa kebenaran. haha. okies~ daa~~


nota kaki 2 : special thank to my rumet n pasangan, his rumet-nuar, his frens oso..can't remember their name~~ but mostly sopi. thanks guys! :)